POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.quloo.pl (zwanego dalej Serwisem Internetowym) przez QULOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; pod adresem ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30 , 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-260-36-77, REGON 525859463, KRS: 0001047513 zwany dalej Usługodawcą.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: [email protected] oraz telefonicznie pod numerem: numer telefonu: +48 535 268 888
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.quloo.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:Serwis Internetowy/Serwisserwis internetowy dostępny w domenie www.quloo.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;Użytkownikosoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;KonsumentUżytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;PrzedsiębiorcaUżytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;Kontoprzydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;Kursye-learningowe kursy udostępniane w Serwisie, umożliwiające odbycie szkolenia on-line na wybrany temat lub z wybranego zagadnienia, zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie;Film reklamowykrótki materiał audio-wizualny prezentujący treści reklamowe, szkoleniowe, promocyjne lub inne – zgodnie z treścią informacji prezentowanej w Serwisie;Zamówienieoświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu (dalej jako Umowa) wybranej przez Użytkownika Usługi – Kursu lub Filmu reklamowego, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie;Usługiusługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);Ustawa o prawach konsumentaustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);Ustawa o świadczeniu usług drogą elektronicznąustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);Kodeks cywilnyustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);Regulaminniniejszy dokument.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  • Przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  • prowadzenie Konta w Serwisie,
  • udostępnianie interaktywnego formularz umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  • udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia na Kurs lub Film reklamowy,
  • korzystanie z Kursu.
 3. Korzystanie z niektórych Usług w Serwisie może wymagać założenia oraz zalogowania się do Konta.
 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług wskazano w niniejszym Regulaminie.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 6. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnym usunięciu Konta przez Użytkownika.
 8. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 9. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 10. Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenia Zamówienia na Kurs, jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w pkt. V i ulega rozwiązania z chwilą wysłania przez Użytkownika Zamówienia.
 11. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na korzystaniu z Kursu zawierana jest na czas oznaczony, zgodnie z informacją dostępną w opisie danego Kursu i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia przez Użytkownika danego Kursu oraz w innych przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 12. Konsument w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jak również poprzez usunięcie Konta w Serwisie, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

ZAMÓWIENIE KURSÓW I FILMÓW REKLAMOWYCH

 1. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Kursy oraz Filmy reklamowe prezentowane w Serwisie.
 2. W celu skorzystania z Kursu lub pobrania Filmu reklamowego, Użytkownik dokonuje Zamówienia Kursu. Kursy prezentowane w Serwisie są odpłatne, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 3. Szczegółowe warunki uczestnictwa w poszczególnych Kursach, w tym uzyskania certyfikatów czy innych dokumentów potwierdzających udział w Kursie, obowiązkowych testów lub innych form zaliczenia Kursu wskazane są w opisie każdego z Kursów.
 4. Kursy mają charakter edukacyjny i teoretyczny. Stanowią wyraz subiektywnych przekonań i wiedzy Usługodawcy oraz przedstawiający wyłącznie wybrane zagadnienia oraz hipotetyczne przypadki. Udział w Kursie nie zastępuje zawsze wymaganej rzeczywistej i aktualnej analizy każdego przypadku w praktyce.
 5. Informacje o możliwości Zamówienia Kursu oraz Filmu reklamowego stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 8. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na podany przez Użytkownika adres.
 9. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy.
 10. Usługodawca w stosunku do Przedsiębiorców zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
 11. Klient będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 12. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 13. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach odpłatnych Usług oraz Kursów i Filmów reklamowych. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek, cła i inne opłaty.
 2. Użytkownik dokonuje płatności za Zamówienie za pośrednictwem płatności elektronicznej dostępnej w Serwisie. W tym przypadku Usługodawca udziela Użytkownikowi dostępu do Kursu lub pobrania Filmu reklamowego po otrzymaniu informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku Zamówienia Kursu Użytkownik otrzymuje dostęp do niego po uiszczeniu płatności, o której mowa w pkt. VI powyżej.
 2. Użytkownik otrzymuje dostęp do Kursu za pośrednictwem Konta w Serwisie i w czasie określonych w opisie Kursu na, który złożył Zamówienie. Po upływie czasu dostępu do Kursu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca może zaoferować Użytkownikowi jego przedłużenie – na czas i na zasadach indywidualnie uzgodnionych z Użytkownikiem.
 3. W przypadku Zamówienie Filmu reklamowego, Użytkownik ma możliwość po zalogowaniu się do swojego Konta w Serwisie, pobrać go na swoje urządzenie, na zasadach wskazanych w Serwisie oraz w niniejszym Regulaminie.
 4. W przypadku wybranych Kursów, Usługodawca zgodnie z treścią informacji prezentowanej w ich opisach może oferować również inne związane z nim usługi dodatkowe, w tym możliwość otrzymania certyfikatów, dyplomów lub innych wyróżnień.
 5. W przypadku wybranych Kursów, Usługodawca umożliwia również wymianę poglądów, spostrzeżeń czy prac Użytkowników oraz możliwość oceny ich prac przez współpracującego z Usługodawcą eksperta. W tym celu Usługodawca może zaoferować Użytkownikowi zaproszenie i dostęp do zamkniętej grupy na portalu Facebook. W przypadkach wskazanych w Serwisie, udział w wymianie prac, o której mowa w niniejszym podpunkcie może zostać gratyfikowany przez Usługodawcę symbolicznym certyfikatem, dyplomem lub innym odznaczeniem.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  • wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
  • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 3. Kurs lub Film reklamowy mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Usługodawca z chwilą realizacji Zamówienia udziela Użytkownikowi w ramach ceny Zamówienia, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tego utworu.
 4. Licencja o której mowa w ppkt. 3 jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie;
  • wprowadzenie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,
  • tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub inne zmiany.
 5. Licencja o której mowa w ppkt. 3 i 4 nie obejmuje prawa sublicencjonowania, a w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji, chyba że odrębne porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą będzie stanowić inaczej.
 6. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  • Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Drillo, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30 , 44-300 Wodzisław Śląski, bądź poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik – konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: [email protected] w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
 6. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 7. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 6 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.